Therapieën

Diagnostiek & behandeling
Bij ons staat de cliënt centraal. Zijn of haar hulpvraag bepaalt de zorg en ondersteuning die wij bieden. Om te kunnen vaststellen wat iemand precies nodig heeft, staat een team van deskundigen klaar voor diagnostiek en behandeling. De Baalderborg Groep beschikt zelf over 7 orthopedagogen, die op hun beurt weer nauw samenwerken met externe deskundigen voor specifieke specialismen. Voorbeelden zijn: huisartsen, fysiotherapeuten, logopedisten, audiometristen, tandartsen, organisaties die deskundig zijn op het gebied van zintuiglijke handicaps (b.v. Bartimeus), epileptisch centrum en psychiaters.

Huisartsen- en tandheelkundige zorg
In het kader van de eigen regie kiezen cliënten die bij ons wonen, in principe zelf hun huis- en tandarts. De cliënten die op de hoofdlocatie wonen, zijn aangesloten bij de huisartsenpraktijk Floralaan. Eén van de artsen in deze praktijk is zeer ervaren in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Sociaal-wetenschappelijke staf
De orthopedagogen van de Baalderborg Groep adviseren en begeleiden zowel cliënten als hun begeleiders. Zij bieden ondersteuning bij het schrijven van zorg- en begeleidingsplannen, zijn aanwezig bij de bespreking hiervan en adviseren bij het implementeren van deze plannen in de praktijk van alledag. Naarmate de begeleidings- en/of opvoedingsproblematiek van een cliënt complexer is, wordt de bemoeienis van de orthopedagoog specifieker en intensiever. Hij of zij maakt gebruik van diverse begeleidingsmethodieken, zoals teamgesprekken, observatie, video-interactie-begeleiding. Voor het doen van aanvullende diagnostiek staan diverse tests ter beschikking. Zo nodig worden ook externe deskundigen ingeschakeld om de problematiek van een cliënt in kaart te brengen en/of te verminderen.

Kortom, de orthopedagogen dragen bij aan het afstemmen van multidisciplinaire, complexe zorg. Zij stellen diagnoses en hebben indien noodzakelijk individuele contacten met een behandelingskarakter met cliënten. Verder zorgen zij voor deskundigheidsbevordering van begeleiders en ouders door het geven van themabijeenkomsten en cursussen en vervullen zij voor ouders een klankbordfunctie.